Јавни Набавки PDF Печати

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

                                                   https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите ќе биде објавена на истиот.

Во рамките на веб-локацијата на Општина Неготино  ќе се објавуваат информации за јавните набавки и линкови до системот на Бирото за јавни набавки од каде ќе можете да ја превземете потребната документација.

Годишен план Јавни набавки 2022

 ЈАВНИ НАБАВКИ 2022:

Канцелариски материјали за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a00f3e0a-c62c-4b6e-8fe4-f2e8b3a87533/13

Услуги за мобилна, фиксна телефонија и интернет за период од 2 години

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09ec9d27-1776-4c60-a0a7-dfbac0309e82/14  

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91ea9214-419d-

4269-8884-6717ebb24ac4/13

Одржување на возен парк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9023e42c-f963-485b-b333-

295125e57181/14

Услуги за привремено вработување за период од 1(една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4044ebb7-3148-4261-babc-

44a74f0cedbb/13

Лед светла за СРЦ „Младост“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd84daac-2e36-4670-b5a6-23743920ec57/13

Железарија и материјали за поправка и одржување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fc1d95e1-c004-434f-8266-3c68c2c1f610/13

Одржување на урбана опрема за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c4417e2f-56f3-4cd9-b0a5-1860a3395fc2/13

Компјутерски тонери

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac23cfc8-08e1-4542-ace4-807edaebf582/13

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94b0be03-abc3-451a-8267-3cd5ad6dadcf/14

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично)  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4595e420-ff42-4a31-b02e-a0806c038a24/13

Осигурување на имот на општина Неготино, градежни објекти и опрема од пожар и некои други опасности за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/90d6c32c-c6a8-4089-8f62-36aed0e0674b/13

Електрична енергија за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c4731555-f904-4bff-9a5a-0ff627cb197e/1

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1388cf4e-b764-4fb8-ac3a-d74ecf68d694/14 

Изградба на парк во с.Тремник  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/990233a0-0e2b-49de-8ee4-784e840eed3f/13

Садници

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b032f7d1-6619-4dba-8d0d-fc4e5cb17181/13

Дезинсекција, дератизација и дезинфекција на територијата на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/83c1e05e-ab2e-44ad-907a-ce893b1601f2/14 

Изградба на водоводна линија на ул.„Димче Мирчев“ и ул.„Душан Преграц“ – крак 2

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f993058-5ed6-4704-92bb-163e4f130712/14  

Урбана опрема (канти, контејнери, сталажи за цвеќиња и др.)  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6cd91c8-5379-4848-

a82c-f7f63f7d9a31/14

Одржување на возен парк  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b63af3a7-

6749-4f32-92b1-35dd8936546a/14

Уловување и третирање на животни скитници  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04026515-8662-4c24-9d99-cd2c3ae97288/13

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fa4883ae-14b8-4781-9e5b-3aea1a3a3137/14

Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на дел од уличната

мрежа во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb91360f-e882-4b22-ba20-6e97eb4c10f8/13

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/98c7f8f9-7544-453f-804c-037150b13ac5/14

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/87936e2a-0726-4450-96e6-2de99d9b6000/14 

  ЈАВНИ НАБАВКИ 2021:

Превоз на ученици за СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2021/22 година 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2067e182-6742-476b-9401-174ea4d0bb54/14

Изградба на парк во с.Тремник  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f5cb42c-e947-4e10-b950-b0f8439cc330/13

Компјутерска хартија  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/88adda70-d232-42fe-aa6b-c56f2b533f40/13

Проектна документација за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1dd98983-f624-4998-b0ad-779f2f5feec2/14

Екстра лесно масло за потребите на општина Неготино и ОМУ „Владимир Арсовски“ за грејна сезона 2021/22 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d1d3f884-c053-4e3d-a9a6-526163742bc6/13

Сообраќајна сигнализација за улици „Едвард Кардељ“ „ЈНА“ и „Антигона“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ae1bafa5-b879-48c8-9eb0-33308e5fb175/14

Изградба на парк во с.Тремник

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/311c71b5-e04d-437d-a333-5f9f8e7f1d0b/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/284b2c31-ef47-4c6f-9d7f-e47621f3a718/13

Хлор за дезинфекција на вода за пиење

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a3698976-25be-4d0e-9169-bc12fdcf5aae/13

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f3b6650-f1a9-4ad0-8753-7bc104653668/14  

Систематски лекарски преглед на вработените во општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/573bf8f7-6589-4228-9e84-4a0a77df79b9/13

Геодетски услуги  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/545c8a28-b4a8-46ef-9c0d-7feab38abb6d/14

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2021/22

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5fc34893-1f02-49ed-b079-ec339b2b43d4/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2021/22

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8222d244-1e8e-4594-8a73-3272a0651775/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2021/22

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d480671-5576-4edb-ac56-bd075a653317/14  

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација на кружен тек на ул.„Маршал Тито“  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d9f4152-1695-438f-a015-ae969202aafe/13

Компјутерска опрема за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/38a98679-d2c2-4c34-b440-f39b9ccb1417/13

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0dd7634f-97a0-4dbe-8e22-4631a71f2281/13  

Расчистување на диви депонии

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b3b799bb-ca5b-4ad5-9748-54b6ae1db3da/13

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f667ba05-86dd-4b98-99f1-88823d8cc148/14

Спортски реквизити за СРЦ „Младост“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2a7255e-879c-404b-ba2d-8b13ab6fda51/13

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација на кружен тек на ул.„Маршал Тито“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/431d454c-3ba4-4a34-b055-79589bf58851/13

Санирање на ѕид на градски стадион во Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/302ce8aa-d1d5-4078-986e-290d22501075/13

Изградба на парк кај нова детска градинка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94f9f4ad-c465-480f-942b-7a9f98567729/14

Вертикална сигнализација (набавка и монтажа)  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e89597a3-d2df-4386-a1cd-b0a77cc58e07/13

Изградба на парк во с.Тремник

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/58ec8b95-d685-49cf-95c3-91772c82b014/13

Превоз на ученици за СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2021/22 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/06e6d30e-553f-4e93-98c9-23b2a4cf7104/14

Изградба на атмосферска и фекална канализација од Тимјанички пат кон ул.„Марксова“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8734657-eacc-4f18-8acb-6a12c387d535/14

Превоз за ученици ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ за учебната 2021/22 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f123716e-b40a-47c5-88d0-0bec84b64987/14

Горива за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ab14c33-8299-45fc-ba22-1a226e91b8e8/14

Услуги за привремено вработување за период од 1(една) година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b667f59-3d2c-476e-af88-8d24e9047185/13

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c79373e-9c77-403d-ac29-ea00be034f71/14

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd8e9bc6-b91c-4a32-a216-f117c1454378/13

Елаборат за проценка на ризик по работно место, изјава за безбедност и обука на вработени за заштита при работа

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/39468e57-a493-417b-bc1c-f3c3943d1ce2/13

Изградба на кружен тек на ул.„Маршал Тито“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4e99748d-b4ed-4a41-a5cf-6ae182a2232c/14

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/de4fa731-dfa5-42ee-b215-b2567e357837/14

Реконструкција на тротоар на улица „Маршал Тито“ (кај згради Неготинки) и жардинерии

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da4efa69-b114-4b39-bdd9-f39932598dfb/14

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3bf632f4-0843-4676-8219-fce307dc8bc9/14

Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на дел од уличната мрежа во општина Неготино  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a89ab0b7-1953-4d98-94f2-5ea10f43c4a6/13

Реконструкција на 2 тротоари на дел од улица „Маршал Тито“ и ул. „Партизанска“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d208e75-30b7-4408-8ad5-7d5235e4f453/14

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично) - втор пат

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ab6ca3c3-d79f-41b9-91cf-a2e9fefb3a06/13

Одржување на урбана опрема за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/30a45867-c239-4f66-b50d-b67b61002d64/13

Расчистување на диви депонии

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/89f61b7b-0781-431b-973a-7c277d4af29b/13

Набавка на ЛЕД светилки за улично осветлување и промена на постоечка арматура

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/788ef810-5d43-4590-a205-b41b2df2b228/13

Железарија и материјали за поправка и одржување  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/35f121ca-11ed-4430-aac2-30262dc752cf/13

Осигурување на имот на општина Неготино, градежни објекти и опрема од пожар и некои други опасности за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6cd1712d-141d-48fc-9ccc-d738937cc646/13

Набавка на садници-цвеќиња  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/171038b1-fa7c-4f3d-baa1-8e6d1f172711/13

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8895cddd-463e-4d23-b3d1-ad8a38881b24/13

Електрична енергија за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95f8b8d9-7bf8-4ba4-a488-bb8584f45075/1

Изградба на 2 потпорни ѕидови на локација: Ул.„11 Октомври“ и ул.„Ило Виларов“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ab7ac92-ba3b-4fce-b71b-de155ef0f079/14

Набавка на компјутери за потребите на општината 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3126120f-ce6b-4470-8d19-f7da2ca78e3a/13 

Стручна процена на имот за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/65757217-88ee-44be-8c4e-2af952927835/13

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично)  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b99754dc-b7e5-47c5-9c1c-729aa3375121/13

Изградба на улица во с.Војшанци во должина од 290 метри  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8df8d7fc-e232-40a6-86f7-846220d091ce/14

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ea5cd7d-ba8e-4a88-bf76-a94d668b2d6b/14

Одржување на локални улици и патишта за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b45afbf3-8d1b-4e5e-a482-17e312e0b31c/14

 

Годишен план Јавни набавки 2020

Измена бр. 1 на годишен план за Јавни набавки 2020 година

Измена бр. 2 на годишен план за Јавни набавки 2020 година

Измена бр. 3 на годишен план за Јавни набавки 2020 година

ЈАВНИ НАБАВКИ 2020:

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги-повторена постапка  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3a8a6bd0-1194-4ab8-8d3f-282100d73514/14

Канцелариски материјали за период од 1 година  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cff14e0a-316d-4c12-b94d-0f810bdf83c1/13

Одржување на возен парк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e3f91a42-0d7c-4193-8093-d914530bef84/14

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/98efc18e-7ede-42de-b01d-0f96d81be0cb/13

Набавка на опрема за ТППЕ Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/139aee28-d482-4a96-b143-22b11dbb9963/13

Одржување на локални улици и патишта за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/abd08f90-337a-451b-8eac-604fd0b6fd42/14

Изградба на 2 нови линии за јавно осветлување на дел од улици „Коста Волканоски“ и „Владо Арсов-Шпанац“  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2d7b4ccc-9e80-43cb-8fe8-deac3c8f4bad/14

Изработка и ревизија на основен проект за хортикултурно уредување кај нова градинка во Неготино на КП бр.9059/1  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/667d6a20-7b09-42d9-a9b6-e6a8eff74838/13

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3d240af0-7de8-44ec-80cf-34965da0e4c4/13

Изградба на улица во с.Криволак во должина од 250 метри

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c89537-426e-44f0-8b12-54c82e6c195a/14

Реконструкција на простории во СРЦ „Младост“ (градежно-занаетчиски работи, столарија и др.)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/784aff9e-edcf-4841-95c7-31b80425f004/14

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5192eff5-bad5-4406-8191-6f5981985c87/13

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8bb87c1a-455c-48e8-a559-1cb03bb2ca53/14

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2020/21 година - повторена постапка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a00eb20-fc18-4dff-87d2-dbb53ae75cdb/14

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d29c8fe5-5cd8-4af8-8f6c-99ae1fa3f1ec/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2bf86e5-457a-4be8-8a8a-21743f1e389a/13

Компјутерска хартија

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8370e716-3fd3-4278-aaaa-19781420eeeb/13

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c285cfe0-3668-41ed-b8bc-29ee330a33c0/14

Хлор за дезинфекција на вода за пиење

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fbec577f-89c1-4bff-b452-f94f31ca191d/13

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a31e643-5126-4c41-8b5c-763531c463d8/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ed8d3b3-c1e4-4396-939c-01714b96c253/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/afc63001-24da-4976-bf32-d8d21bfcceb2/14

Компјутерска опрема за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aac89015-a1e8-4fe6-9ed5-e036d20a9b4c/13

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици - повторена постапка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/096fe214-8fab-471a-bcc2-80decdaf03d0/14

Печатарски услуги за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a6a2d08d-d033-4332-b617-53454caf7388/13

Горива за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b79419e7-a55d-4f96-ab7f-303a3944f8e2/14

Услуги за привремено вработување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f0e0a46-2363-43d9-90a3-e42654e1d3d0/13

Услуги за мобилна телефонија, фиксна телефонија и интернет за период од 2 години

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7046c5aa-6cc8-4f1a-ab0b-0eb4395dba7f/14

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/539bde6d-f5ba-4d40-b1bc-91d6f35ce24c/14

Геодетски услуги за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b2ed0c8-d16a-4a39-915a-8a8b2effc874/14

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb2a869a-5a26-499d-887f-adb54c988282/14

Горива за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cda8f264-f184-4169-8ebb-fb6e044580fe/13

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44d460f0-558a-4a2a-9f6e-e577ffc689a9/14

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/486b6e49-fee4-411e-9231-26736f5e4595/14

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c253cfd9-90d2-48b8-b4a9-d709eb992810/13

Садници за пошумување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/85b1b73e-96f3-466c-b4aa-e8e5cdf3a157/13

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/68b4dd6d-34fc-47de-be12-8de90ab9ac0a/14

Дезинсекција, дератизација и дезинфекција на територијата на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c34ea5e-afb4-4fde-8099-8f9b2b3f6eaf/13

Изработка и ревизија на проектна документација за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66f58dc7-c630-4ff2-a3d7-afd775e7e670/14

Железарија и материјали за поправка и одржување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f97ad8a7-5a16-44e8-a7ad-537df681d804/13

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/33986e63-8319-4a31-95ce-12398db06d0b/13

Електрична енергија за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f995317-0b7b-483c-be42-daaa5f840d3b/1

Ноќевање со доручек за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  Ноќевање со доручек за период од 1 година

Угостителски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  Угостителски услуги за период од 1 година

 

Годишен план Јавни набавки 2019

Измена на Годишен план Јавни набавки 2019

Измена бр. 3 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

Измена бр. 4 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

Измена бр. 5 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

ЈАВНИ НАБАВКИ 2019:

Одржување на локални улици и патишта за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4920a075-1b12-4073-8b19-e4ca12410ec4/14

Изведба на сообраќајно решение пред ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ (повторена)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c54580e-934e-4fbd-b1d5-d6bfea88c463/13

Одржување на возен парк

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3604abc4-f083-43bc-aab9-212cd26802e7/14

Садници за пошумување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/24a7d00d-3d5d-4ce1-9f82-f3de37dca67d/13

Санација на пристапен пат до земјоделско обработливо земјиште месност викано

„Калдрма“ Неготино во должина од 500 м.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aeb089bc-1bf6-47fa-a158-5921cf59fcb0/13

Новогодишно украсување на локации во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/435ef979-b593-4ebe-8bd8-d86985b25091/13

Стручна процена на имот за период од 1 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/028ba14e-fcaa-4aad-86bc-5ec01ff60110/13

Реконструкција на локален пат Криволак-Пепелиште во должина од 6 км

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d9a210d-8932-4c24-8684-676563b4d2f8/14

Изградба на улица во с.Пепелиште во должина од 436 метри (повторена)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/469548e4-c4bd-44e6-a110-40382eddde10/14

Одржување на урбана опрема за период од 1 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa33abd7-ee35-4ae8-813e-721f4db4fe30/13

Екстра лесно масло за потребите на општина Неготино и ОМУ „Владимир Арсовски“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d935428-8c11-400b-b617-942c4c69dfc5/13 

Елаборат за проценка на ризик по работно место, изјава за безбедност и обука на вработени за заштита при работа

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4da2eb3f-8aa5-4f35-a8c6-57cc0d0bd600/13

Канцелариски материјали за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/57fdc82f-faa8-4685-ba07-e037bead63d9/13

Консултантски услуги за транзиција кон новиот стандард ISO 9001:2015

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f439c689-755c-4063-986c-aea4cccee0ce/13

Превоз на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџр“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2019/20 година. (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f3ff93c3-dd58-485d-b0bc-8ea977809951/14

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2019/20 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/51e81624-112b-4c81-9b7f-816931d5eb4b/14

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd1d82e6-73e1-4be3-83a2-679d3a3ea6ca/13

Стручна процена на имот за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7fde2d31-7468-4daf-931d-ab4b464cac30/13

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/460ff3f2-7767-42de-b844-65ea739ed976/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3739dd3d-fb80-4287-9882-9d49b5424551/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6ce799a-eb2f-4894-9140-c4e7da1841b4/14

Изградба на дел од патен правец с.Горни Дисан-с.Вешје во должина од 787 м

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ef6b5e7-d4c7-457a-b1b9-d3209c596d93/14

Реконструкција на дел од улица во село Тремник во должина од 1000 м

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a34d7c19-3b9b-4af4-8f29-42b77e503122/14

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/509cbecd-e80d-4cd8-b4d5-0e8af8dcb712/13

Одржување на урбана опрема за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2324f237-9cb7-422c-942d-97da1ad4fe49/13

Обезбедување за време на Неготински панаѓур 2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bcf1a768-b0d3-46da-8684-80f47339166b/13

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f5d1493-9d7f-49a4-b01f-4906bf9b8296/14

Изнајмување на тоалетни кабини

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac0f0316-0af0-414c-adb4-8d1c8240a1ba/13

Реконструкција на простории во општинска зграда

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3476bc4-d548-4f87-aa04-b6194669f02d/13

Превоз за ученици ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ за учебната 2019/20 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa038411-f6f2-46b1-ada3-37e913c69d26/14

Превоз на ученици за СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2019/20 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/940a42bc-b403-47db-81e0-3e5abb805d47/14

Уловување и третирање на животни скитници 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b98ca37-949a-4730-9492-e3d8f19841d2/13 

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fee02fa2-b32e-4072-8aef-3aef5e368e28/13

Компјутерска хартија

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b34f4785-4e54-4e84-b409-60b75d147ac6/13

Изведба на сообраќајно решение пред ООУ „Гоце Делчев“ и Страшо Пинџур“ 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6d1ddee8-f512-4409-969e-009baf19a578/13 

Гуми за моторни возила 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5caee5ef-3960-429d-b94f-74b6a26eec51/13 

Услуги за привремено вработување за период од 1(една) година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6a318f9b-f4f1-4051-a835-3c6a63099d18/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df817b95-4cf0-49bc-acac-f23716843c48/13 

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4205c712-c641-498f-aa93-2344e978400d/13 

Горива за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d30059f6-1848-4b27-b120-6354437f08ff/13 

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c51871ba-81e9-4c41-aa8f-f367702aa273/13

Надзор на градежни работи во 6 (шест) општини во источниот дел од државата