Контакт
# Име Позиција Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 Градоначалник Градоначалник 043/361 045 043/361 933
2 Општина Неготино Општина 043/361 045 043/361 933