Совет општина Неготино
Седница на Совет на општина Неготино 13.10.2022 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа                     ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член  76 од Статутот на општина Неготино     ( „ Службен гласник на општина Неготино “   бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 ,13/20 и 3/22 ) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува 17 ( седумнаесеттата  )  редовна седница на Советот на општина Неготино.
    
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 13.10.2022  година ( четврток ) во  14:15   часот.
    
За седницата го предлагам следниот


                                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Советнички прашања
 
До петок (21.10.) може да се поднесат кандидатури за наградите по повод 8-ми Ноември PDF Print
There are no translations available.

   Најдоцна до петок, 21 овој месец, до 16,00 часот до архивата на локалната самоуправа можат да се доставуваат предлози со кандидати за добитници на наградата, признанијата и признанието почесен граѓанин на Неготино по повод празникот 8-ми Ноември. Признанијата се доделуваат секоја година како израз на највисоко општинско признание што се доделува за посебни постигнувања во одредени области на поединци и институции од општината. Наградата и признанијата по повод 8-ми Ноември се доделуваат на поединци, претпријатија и други организации, установи, здруженија на граѓани и заедници чии дела, односно резултати во работењето и дејствувањето, придонесле за нивна лична и афирмација на општина Неготино. Право на поднесување на кандидатури за добитници на наградата и признанијата имаат сите заинтересирани граѓани, претпријатија, установи, здруженија, месни заедници и групи граѓани на посебен формулар кој можат да го подигнат во архивата на ОН или да го симнат од општинската веб страница. Пристигнатите предлози најпрво ги разгледува Комисијата за награди и признанија при општинскиот совет, конечната одлука за добитниците ја донесуваат советниците во Советот на општина Неготино, а наградите и признанијата на добитниците ќе им се доделат на свечената седница која ќе се одржи во вторник на 8-ми Ноември -Денот на ослободувањето на нашиот град. 
 

 
Службен гласник бр. 18/2022 PDF Print
There are no translations available.

Службен гласник бр. 18/2022
 
Седница на Совет на општина Неготино 29.09.2022 година PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа                     ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член  76 од Статутот на општина Неготино     ( „ Службен гласник на општина Неготино “   бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 ,13/20 и 3/22 ) и член  57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на  Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува 16 ( шеснаесетатта )  редовна седница на Советот на општина Неготино.
    
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 29.09.2022  година ( четврток ) во  14:30   часот.
    
За седницата го предлагам следниот


                                                 Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.    Усвојување на записник од 10 вонредна седница на Совет на Општина  Неготино        

2.    Усвојување на Записник од 11 вонредна седница на Совет на општина Неготино

3.    Предлог – Програма за  измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на  просторот на општина Неготино  за 2022  година

4.    Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување урбана опрема  на територијата на општина Неготино

5.    Предлог – Одлука за утврдување на нацрт план Детален урбанистички план за урбана единица 5 дел од блок 17 ( помеѓу улиците „ Фемо Кулаков “ , „ 8 Ноември “ и „ Владо Арсов Шпанац “ ) општина Неготино

6.    Предлог – Одлука за утврдување на нацрт план Детален урбанистички план за урбана единица 6 дел од блок 19 ( помеѓу улиците „ Ацо Аџи Илов “ , „ Јане Сандански “ и „ Христо Ботев “ ) општина Неготино

7.    Предлог – Одлука за утврдување на нацрт план Детален урбанистички план за урбана единица 9 дел од блок 28 ( помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1) Oпштина Неготино

8.    Предлог – Одлука за донесување на предлог урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична електрана-површински соларни и фотоволтаични електрани до 10MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477 м.в Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино

9.    Предлог – Одлука за утврдување на потребата од  донесување на урбанистичка планска документација за вклопување  на бесправно изградени објекти во урбанистичката планска документација

10.     Предлог – Одлука за усвојување на Елаборат за процена и утврдување на штети од елементарна непогода град што ја зафати општина Неготино на 09 јуни 2022 година

11.     Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Неготино за 2022 година

12.     Предлог – Решение за финансирање на проекти на здруженија и фондации по јавен повик бр. 08-566/1 објавен на 10.08.2022 година

13.     Предлог – Одлука за усвојување  на  Извештајот  за работа за учебната 2021/2022 на ЈОУДГ ,, Фемо Кулаков  “ Неготино

14.      Предлог –Одлука за усвојување  на  Програмата за работа за учебната 2022/2023 на ЈОУДГ ,,Фемо Кулаков,, Неготино

15.     Предлог – Решение за доделување на еднократна парична помош

16.    Предлог – Решение за доделување на финансиска поддршка

17.     Писмена информација за режимот на сообраќајот во населбата Саат Кула во Неготино

18.    Писмена информација за Проект за зајакнување на општинските совети – фаза 2  финансиран од ( УНДП и Швајцарска амбасада )


 
 
Службен гласник бр. 17/2022 PDF Print
There are no translations available.

Службен гласник бр. 17/2022
 
Службен гласник бр. 16/2022 PDF Print
There are no translations available.

Службен гласник бр. 16/2022
 
Службен гласник бр. 15/2022 PDF Print
There are no translations available.

Службен гласник бр. 15/2022
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9

Финансиски индикатор