Животна средина
Извештај за стратегиска оцена на животната средина PDF Печати
Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад Пепелиште м.в шобово општина Неготино
 
О Д Л У К А за спроведување на стратегиска оцена PDF Печати

О Д Л У К А  за спроведување на стратегиска оцена За планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад КП бр. 23/2, 23/3 ,23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО Пепелиште, м.в. Шобово, општина Неготино за плански период 2018-2028

Прашалник

Мислење

 
Мислење УЗ 5 дел од блок 5.1 PDF Печати
Мислење УЗ 5 дел од блок 5.1
 
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина PDF Печати
Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на планскиот документ “Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1 (помеѓу улиците Браќа Миладинови, Ида Бенчиќ и Јован Димитров)“
 
Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3 PDF Печати
Мислење ДУП за УЗ 6 дел од блок 6.2, и УЗ 7 дел од блок 7.3
 
Мислење ЛУПД КП 2469-3 и 2469-4 PDF Печати
Мислење ЛУПД  КП 2469-3 и 2469-4
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 Следно > Крај >>

Лист 2 од 5