Урбанизам
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 262, КП 263 и КП 268/2, КО Војшанци, Општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:

- на североисток КП 268/1
- на северозапад КП 93/2
- на северозапад и југозапад полски пат КП 1227/1
- на југоисток КП 264 и КП 267

Опфатот е со површина  од  1.02 ха.

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 16.09.2022 до 30.09.2022 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

Urbanisticki proekt KP 262_263_268.pdf


Anketen list za javen uvid.pdf 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е PDF Печати
Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е
за јавен увид за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за формирање на градежна парцела со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП-709/2, КО Војшанци, Општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:

На северозапад границата поминува по граница меѓу КП 709/2 и 709/1, потоа скршнува кон југоисток движејки се по граница меѓу КП 709/2 и 1209/2, потоа скршнува кон југозапад движејќи се по граница меѓу КП 709/2 и 710, потоа скршнува кон северозапад движејќи се по граница меѓу КП 709/2 и 212 од која се обезбедува и пристап преку некатегоризиран пат, потоа границата се движи по границата меѓу КП 709/2 и 214/1.

Опфатот е со површина  од  1.07 ха.

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 13.09.2022 до 28.09.2022 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.
 
 
 
С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/23 и 241/24, КО Тимјаник,Општина Неготино PDF Печати

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички
планови на Општина Неготино за 2022 година од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е
за јавен увид за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за
градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и
фотоволтаични електрани на КП 241/23 и 241/24, КО Тимјаник,Општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:
-на север- полски пат КП 241/5 и КП 3677
-на запад и југ КП 241/6
-на исток – КП 241/16;
Опфатот е со површина од 1.12 ха. Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 02.09.2022
до 16.09.2022 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино. Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови. 

 Anketen list.pdf

UP von opfat 241-23 i 24.pdf

 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/5, КО Тимјаник, Општина Неготино PDF Печати

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/5, КО Тимјаник, Општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:
-на север - полски пат на КП 3677;
-на запад - КП 241/6;11
-на југ – КП 241/23;
-на исток – КП 241/24.

Опфатот е со површина  од  1.09 ха.

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 31.08.2022 до 14.09.2022 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

Anketen list.pdf


UP von opfat KP 214-5.pdf 

 
СООПШТЕНИE ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОПШТ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТРУЧНА РАСПРАВА СО ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА PDF Печати
 
 
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 2 од 20