Урбанизам
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели на ГП 8 PDF Печати

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели на ГП 8

АУП

 
С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Предлог- ДУП за УЗ 3 дел пд УБ 3.1 PDF Печати

С О О П Ш Т Е Н И Е за прганизираое на јавна презентација и јавна анкета за Предлпг- ДУП за УЗ 3 дел пд УБ 3.1

ДУП за уз 3 ДЕЛ ОД БЛОК 3.1

 
ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ ЗА ГП БР. 107 (КП 112658), УЗ 5, УБ 5.1, КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати
ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ ЗА ГП БР. 107 (КП 112658), УЗ 5, УБ 5.1, КО
НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 4 (КП 10165/1) УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4 УРБАН БЛОК 4.2, ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Печати
ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ЕДНА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 4 (КП 10165/1) УРБАНА ЗАЕДНИЦА 4 УРБАН БЛОК 4.2, ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 9 од 20