Урбанизам
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10 MW, НА КП 264/4, ДЕЛ ОД КП 264/5 И ДЕЛ ОД КП 477, М.В. ДУБРОВСКО, КО ДУБРОВО, ОПШ PDF Печати
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ФОТОВОТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10
MW, НА КП 264/4, ДЕЛ ОД КП 264/5 И ДЕЛ ОД КП 477, М.В. ДУБРОВСКО, КО ДУБРОВО, ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички план PDF Печати
ЈАВЕН ПОВИК за избор на изработувач на урбанистички план
 
С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистилки план за Е 1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 270, КП 271 и КП 272, КО Војшанци, општина Неготино PDF Печати

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид за
Урбанистички проект вон опфат на урбанистилки план за Е 1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 270, КП 271 и КП 272, КО Војшанци, општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:
- на север - КП 93/1,
- на запад - КП 93/2, КП 268/1 и КП 269,
- на југ - КП 266,
- на југозапад - КП 273 и
- на југоисток - полски пат

Опфатот е со површина  од  0,99 ха.
Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 02.02.2022 до 16.02.20222 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

 Anketen list za Javen uvid.pdf

  Urbanisticki Proekt.pdf

 
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од УЕ 6, дел од Блок 20, (помеѓу улиците Никола Карев, Ленинова и Климентова), К.О. Неготино, Општина Неготино PDF Печати
ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
за дел од УЕ 6, дел од Блок 20, (помеѓу улиците Никола Карев, Ленинова и Климентова), К.О. Неготино, Општина Неготино 
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 6 од 20