Урбанизам
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино PDF Печати
 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела 1.1, со намена - А1.5 - станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП 1211 и дел од КП 1213, КО Пепелиште согласно Општ акт за село Пепелиште, општина Неготино
 
Измена на Ј А В Е Н П О В И Кза организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 4 PDF Печати

Врз основа на член 29 став 4 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино упатува:


Измена на
Ј А В Е Н    П О В И К
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино


    Со оваа измена се прологнираат роковите за одржување на  Јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино притоа се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници од органи на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладини организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат, дека општина Неготино организира јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино.

Граници на опфатот сe:
•    на исток границата на опфатот граничи со КП 264/5;
•    на југо-исток границата на опфатот граничи со КП 331;
•    на север границата на планскиот опфат граничи со КП 13;
•    на југо-запад со КП 321, КП 310, КП 294 и дел од КП 302 и дел од КП 314;
•    на западната страна, опфатот граничи со КП 264/6, КП 264/1, КП 290/2, КП 288/3 и КП 288/2
 
Опфатот е со површина  од  10,39 ха.

Јавната анкета

Јавната анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино со тех. бр. 0801-787/21 од  април, 2022 год, изработен од  Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино како и со објавување на планот во системот за е-урбанизам.
Јавната анкета ќе трае 30  (триесет) денови и тоа од  26.05.2022 година  до 27.06.2022 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 31.05.2022 година  во  12:00 часот во просториите на општина Неготино.

Анкетен лист

UPVNM_Dubrovo

 

 
Ј А В Е Н П О В И К за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Ду PDF Печати

Врз основа на член 29 став 4 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино упатува:


Ј А В Е Н    П О В И К
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино


    Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници од органи на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладини организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат, дека општина Неготино организира јавна презентација и јавна анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино.

Граници на опфатот сe:
•    на исток границата на опфатот граничи со КП 264/5;
•    на југо-исток границата на опфатот граничи со КП 331;
•    на север границата на планскиот опфат граничи со КП 13;
•    на југо-запад со КП 321, КП 310, КП 294 и дел од КП 302 и дел од КП 314;
•    на западната страна, опфатот граничи со КП 264/6, КП 264/1, КП 290/2, КП 288/3 и КП 288/2
 
Опфатот е со површина  од  10,39 ха.

Јавната анкета

Јавната анкета за предлог-УПВНМ за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, општина Неготино со тех. бр. 0801-787/21 од  април, 2022 год, изработен од  Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН ДООЕЛ Скопје, ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино како и со објавување на планот во системот за е-урбанизам.
Јавната анкета ќе трае 30  (триесет) денови и тоа од  11.05.2022 година  до 09.06.2022 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 19.05.2022 година  во  12:00 часот во просториите на општина Неготино.

UPVNM_Dubrovo_02_04-2022 .pdf

 

 
С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино PDF Печати

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година  од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:


С О О П Ш Т Е Н И Е

за јавен увид за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:
- на север – КП 1483, КО Пепелиште
- на исток – КП 1484/2, КО Пепелиште
- на југ – КП 1485/1, КО Пепелиште
- на запад – полски пат

Опфатот е со површина  од  1,3724 ха.

Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 12.04.2022 до 26.04.2022 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино.

Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови.

Анкетен лист

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТОВОЛТАИЧНИ ПЛАНТАЖИ), НА КП 1484/1, КО ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 4 од 20