Урбанизам
ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА PDF Print
There are no translations available.

 ИЗВЕШТАЈ ОД КОНСУЛТАЦИИ СО ЈАВНОСТА ЗА

Извештај за стратегиска оцена на Животната средина за
Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место Дуброво - Тремник, Општина Неготино

 
З А П И С Н И К PDF Print
There are no translations available.

З А П И С Н И К

Од одржана јавна расправа по Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино

Записник за одржана јавна расправа по извештајот за стратегиска оцена на животна средина

 
З А П И С Н И К PDF Print
There are no translations available.

З  А П  И  С  Н  И  К

За одржаната јавна презентација на Предлог-Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво-КО Тремник Општина Неготино   

Записник од Јавната презентација на планот за ИГМ

 
Нацрт - Извештај PDF Print
There are no translations available.

Нацрт-Извештај за за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино
 
Барање PDF Print
There are no translations available.

Барање за легализација на објекти

Барање за одобрение за градење

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 20 of 20