Урбанизам
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улиците „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац “) PDF Print
There are no translations available.

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улиците „ Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац “) 

Врз основа на член 27 став 5 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино упатува:


Ј А В Е Н    П О В И К
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улиците „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и  „Владо Арсов Шпанац“) Oпштина Неготино


    Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници од органи на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладини организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат, дека општина Неготино организира јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улиците „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и  „Владо Арсов Шпанац“) Oпштина Неготино.

Граници на опфатот сe:
•    на запад е улица „Фемо Кулаков“
•    на север и североисток улица „8 Ноември“, и
•    на јужната страна улица „Владо Арсов Шпанац“.

Опфатот е со површина  од  3,97 ха.
Јавната анкета

Јавната анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улиците „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и  „Владо Арсов Шпанац“) Oпштина Неготино, со тех. бр. 04-139/2022 од  септември, 2022 година ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино како и со објавување на планот во системот за е-урбанизам.
Јавната анкета ќе трае 30  (триесет) денови и тоа од  16.11.2022 година  до 15.12.2022 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 17.11.2022 година  во  13:30 часот во просториите на општина Неготино.

  

 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК28 (Помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1) PDF Print
There are no translations available.

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК28 (Помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1)

Врз основа на член 27 став 5 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино упатува:


Ј А В Е Н    П О В И К
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК 28 (помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1), Oпштина Неготино

    Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници од органи на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладини организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат, дека општина Неготино организира јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК 28 (помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1) Oпштина Неготино.

Граници на опфатот сe:
•    На северозапад е осовината на улица „Маршал Тито“
•    • Насеверо исток и исток осовина на улица „Железничка“;
•    • На југ новопланирана улица;
•    • На запад е осовината на автопат А1.

Опфатот е со површина  од  3,80 ха.

Јавната анкета

Јавната анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК 28 (помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1) Oпштина Неготино, со тех. бр. 04-110/2022 од  август, 2022 година ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино како и со објавување на планот во системот за е-урбанизам.
Јавната анкета ќе трае 30  (триесет) денови и тоа од  16.11.2022 година  до 15.12.2022 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 17.11.2022 година  во  15:00 часот во просториите на општина Неготино.

 

 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“) PDF Print
There are no translations available.

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“) 

Врз основа на член 27 став 5 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино упатува:


Ј А В Е Н    П О В И К
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“) Општина Неготино


    Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници од органи на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладини организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат, дека општина Неготино организира јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“) Општина Неготино.

Граници на опфатот сe:
•    На југозапад е осовината на улица „Ацо Аџи Илов“
•    На запад осовина на улица „Јане Сандански“;
•    На север и исток осовината на улица „ Христо Ботев“;

Опфатот е со површина  од  1,3 ха.
Јавната анкета

Јавната анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 6 ДЕЛ ОД БЛОК 19 (Помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов“, „Јане Сандански“ и „Христо Ботев“) Општина Неготино со тех. бр. 04-84/2022 од  август, 2022 година ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино како и со објавување на планот во системот за е-урбанизам.
Јавната анкета ќе трае 30  (триесет) денови и тоа од  16.11.2022 година  до 15.12.2022 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 17.11.2022 година  во  12:00 часот во просториите на општина Неготино.


 

 
Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, Општина Неготино PDF Print
There are no translations available.

Урбанистички план вон населено место за изградба на
фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични
електрани со капацитет до 10 MW, на КП 264/4, дел од КП 264/5 и
дел од КП 477, м.в. Дубровско, КО Дуброво, Општина Неготино
 
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 4, ДЕЛ ОД БЛОК 13, (ПОМЕЃУ УЛИЦИТЕ„МАРШАЛ ТИТО“, „ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ВЕШКАТА“, „КИРО КРСТЕВ“, „ЕДВАРД КАРДЕЉ“, „БОРИС КИДРИЧ“ И „ЈНА“), ОПШТИНА НЕГОТИНО PDF Print
There are no translations available.

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 4, ДЕЛ ОД БЛОК 13,
(ПОМЕЃУ УЛИЦИТЕ„МАРШАЛ ТИТО“, „ЃОРЃИ ДИМИТРОВ ВЕШКАТА“, „КИРО КРСТЕВ“, „ЕДВАРД
КАРДЕЉ“, „БОРИС КИДРИЧ“ И „ЈНА“), ОПШТИНА НЕГОТИНО
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 20