ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК28 (Помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1) PDF Печати

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК28 (Помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1)

Врз основа на член 27 став 5 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Неготино за 2022 година   од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино упатува:


Ј А В Е Н    П О В И К
за организирање на јавна презентација и јавна  анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК 28 (помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1), Oпштина Неготино

    Се известуваат граѓаните, сите заинтересирани правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот, подрачјата соседни на планскиот опфат, широката јавност, претставници на стручната јавност, претставници од органи на државната управа, претставници на единиците на локалната самоуправа, стручни лица од невладини организации и други стручни лица од областа што е релевантна за планирањето и за конкретниот плански опфат, дека општина Неготино организира јавна презентација и јавна анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК 28 (помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1) Oпштина Неготино.

Граници на опфатот сe:
•    На северозапад е осовината на улица „Маршал Тито“
•    • Насеверо исток и исток осовина на улица „Железничка“;
•    • На југ новопланирана улица;
•    • На запад е осовината на автопат А1.

Опфатот е со површина  од  3,80 ха.

Јавната анкета

Јавната анкета за Нацрт- ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 9 ДЕЛ ОД БЛОК 28 (помеѓу улиците „Маршал Тито“, „Железничка“ и Автопат А1) Oпштина Неготино, со тех. бр. 04-110/2022 од  август, 2022 година ќе се спроведе со излагање на планот во просториите на  општина Неготино како и со објавување на планот во системот за е-урбанизам.
Јавната анкета ќе трае 30  (триесет) денови и тоа од  16.11.2022 година  до 15.12.2022 година, секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот, можат да доставуваат писмени забелешки,  предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 17.11.2022 година  во  15:00 часот во просториите на општина Неготино.