Вонредна седница на Совет на општина Неготино 31.10.2022 година PDF Печати
        Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( „ Службен весник на РМ “ бр.5/02 ) , член 77 став 1 и став 2 од Статутот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12, 16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 3 од Деловникот на Општина Неготино ( „ Службен гласник на Општина Неготино “  бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното  

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
За свикување на  дванаесеттата   вонредна  седница на Советот на општина Неготино

   Вонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготино  на ден 31.10.2022 година ( понеделник )  во 15:00  часот . За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
1.    Предлог - Одлука за давање во владение на броила за  електрични енергија  од општина Неготино на ЈКП Комуналец Неготино