15 редовна седница на Советот на општина Неготино 07.09.2022 година ( среда) во 14.30 часот PDF Print
There are no translations available.

Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член 76 од Статутот на општина Неготино ( „ Службен гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува 15 ( петнаесеттата ) редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 07.09.2022 година ( среда) во 14.30 часот.
За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.Усвојување на записник од 8 вонредна седница на Совет на Општина Неготино
2.Усвојување на Записник од 9 вонредна седница на Совет на општина Неготино
3. Предлог –Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Урбана единица 4, дел од блок 13, ( помеѓу улиците „Mаршал Tито“, „Ѓорѓи Димитров Вешката“, „Киро Крстев“, „Едвард Кардељ“, „Борис Кидрич“ и „ЈНА“ ), општина Неготино
4.Предлог - Одлука за утврдување на нацрт план за ДУП за урбана единица 9 дел од блок 28
5.Предлог – Решение за измена на Решение за формирање на Општински Совет за социјална заштита на општина Неготино
6. Предлог- Одлука за утврдување на висината на надоместокот за користење на јавните површини за време на ,, Неготинскиот панаѓур,, 2022 година
7.Предлог – Заклучок за усвојување на Извештај за финансовото работење на ЈП “ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ Неготино за периодот 01.04.2022- 30.06.2022 година
8.Предлог – Решение за давање согласност на Правилник за начинот и постапката за издавање на повластен паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата , бр. 02-275/6 од 19.08.2022 година на УО на ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цени по зони за организирање на зонско паркирање во општина Неготино бр. 02-275/4 од 19.08.2022 година на УО на ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ Неготино
10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за ослободување од плаќање на паркинг услуги на јавна површина бр. 02-
275/3 од 19.08.2022 година на УО на ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ Неготино
11. Предлог – Решение за давање согласност на Извештај за работа за учебната 2021-2022 година на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино
12. Предлог- Решение за давање согласност на Програма за работа за учебната 2022-2023 година на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино за учебната 2022-2023 година
13. Предлог – Одлука за определување на заштитна зона на зафатите за водоснабдување
14. Предлог – Решение за доделување на финансиски средства
15. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
 

Финансиски индикатор