С О О П Ш Т Е Н И Е за јавен увид за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 241/23 и 241/24, КО Тимјаник,Општина Неготино PDF Печати

Врз основа на член 62, став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), донесената Годишна програма за изработување на урбанистички
планови на Општина Неготино за 2022 година од Совет на Општина Неготино, Градоначалникот на Општина Неготино го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е
за јавен увид за
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за
градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и
фотоволтаични електрани на КП 241/23 и 241/24, КО Тимјаник,Општина Неготино

Граници на проектниот опфат се:
-на север- полски пат КП 241/5 и КП 3677
-на запад и југ КП 241/6
-на исток – КП 241/16;
Опфатот е со површина од 1.12 ха. Урбанистичкиот проект е објавен на веб страната на општината. Јавниот увид ќе трае 15 дена започнувајќи од 02.09.2022
до 16.09.2022 година. За време на траењето на јавниот увид заинтересираните правни и физички лица подетални информации можат да добијат во Општина Неготино. Во текот на јавниот увид, забелешките можат да достават сите заинтересирани физички и правни лица на анкетни листови. 

 Anketen list.pdf

UP von opfat 241-23 i 24.pdf