Објава за закуп на урбана опрема 3 (три) куќички за продажба на вино, мед, сувенири и друг вид на рачно изработени производи PDF Печати
Општина Неготино, во рамките на проектот ,,Вински,Апи и Еко туризам во Неготино и Околината” како и за успешно реализирање на дел од активностите во рамките на проектот „Подобрување на прекуграничното винско искуство за локален развој – WINE-UP“ (во понатамошниот текст - проект „WINE-UP”), на ден 24.03.2022 година, за потребите на проектот објавува:  

Објава за закуп на урбана опрема 3 (три) куќички за продажба  на вино, мед, сувенири и друг вид на рачно изработени производи

Урбаната опрема  е поставена на градскиот плоштад во општина Неготино, сопственост на општина Неготино врз основа на одобрение за попставување на  урбана опрема УП бр.11-498 од 19.10.2018 година.
Урбаната опрема  се издава под закуп за времетраење од 6 месеци од денот на потпишување на Договор за закуп со понудувачите.
Право на учество  имаат сите заинтересирани правни лица од Република Северна Македонија.
Заинтересираните правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата, може да учествуваат за секоја од поединечната урбана опрема.
Висината на месечната закупнина изнесува 530 денари.
Изјава за учество за закуп на урбана опрема се поднесува електронски или лично во просториите на одделение за Локален Економски развој во општина Неготино. Понудувачот при тоа е должен да достави и Доказ за идентитет –Тековна состојба  од Централен Регистар на РСМ.
Објавата трае 5 дена почнувајќи од 24.03.2022 и ќе трае заклучно со 29.03.2022 година до 16:00часот.
Селекција на понудувачите ќе се изврши од страна на комисија за располагање со недвижни и движни ствари на општина Неготино а ќе се врши по принципот на прв дојден прв услужен.
 
Банер

е - градежна дозвола

     Законски акти и упатства 

ЈАВЕН ПОВИК

Финансиски индикатор

СТРАТЕГИЈА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Банер

Програма општинско-корисна работа

Пребарување

Кој е онлајн

Има 154 гости присутни